23 marca 2022

Jak chronić oszczędności przed inflacją?

Specjalista PTE PZU
W czasie istniejącej wysokiej inflacji dostępna gotówka oficjalnie nie maleje, ale pozwala na zakup coraz mniejszej ilości towarów. Dla przykładu, inflacja na poziomie 10% powoduje, że z każdych 10 000 złotych oszczędności odłożonych na koncie bankowym po roku zmniejsza się ich siła nabywcza o 1 000 złotych.

Jak uchronić nasze oszczędności przed inflacją? W co warto inwestować i czy w ogóle jest na to dobry moment? Gdzie ulokować oszczędności i co zrobić z już zainwestowanymi pieniędzmi – zostawić czy wypłacić?


Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego, „inflacja” jest postępującym spadkiem siły nabywczej pieniądza i związanym z nim wzrostem cen. Przyczyn rosnącej inflacji jest wiele – mogą nimi być, np. nagły wzrost cen surowców energetycznych, znaczny wzrost kosztów produkcji czy ograniczenie podaży dóbr. Często owe przyczyny wpływają i nakładają się na siebie wzajemnie, potęgując lawinowo swoje negatywne skutki. Taka sytuacja doprowadzić może do tzw. spirali inflacyjnej, kiedy przedsiębiorcy w celu utrzymania założonego poziomu zysków przedsiębiorstwa, zmuszeni są podnieść ceny produkowanych towarów czy usług powodując tym samym spadek realnej siły nabywczej pieniądza. Lata 2020-2021 stanowiły niezwykle duże wyzwanie dla światowych gospodarek, kiedy zakłócenia łańcuchów dostaw spowodowały liczne przestoje produkcyjne oraz nagły wzrost popytu na wiele surowców i towarów, a tym samym ich cen. 

Na 2022 r. Urząd Regulacji Energetycznych zatwierdził wzrost taryf dla energii elektrycznej nawet o 24% i gazu o 54%. Co oczywiste, wzrost tych cen musiał przełożyć się na znaczny wzrost kosztów produkcji, a w konsekwencji - na wzrost cen płaconych przez konsumenta.
 

Główne przyczyny wzrostu inflacji w 2021-2022 r.:

● rosnące ceny surowców, paliw, energii, gazu;
● wzrost kosztów produkcji w przedsiębiorstwach przetwarzających surowce;
● kłopoty z utrzymaniem łańcuchów dostaw.

 

Wielu Polaków korzysta obecnie z lokat w bankach, jednak trzeba zdać sobie sprawę, że ich oprocentowanie w skali roku jest niższe niż sama inflacja, a zyski z lokat obarczone są podatkiem od zysków kapitałowych, który wynosi 19%. Inflacja może być zjawiskiem dotkliwym dla oszczędzających. Jak zatem walczyć z inflacją? Na rynku istnieją instrumenty, które mogą niwelować lub łagodzić efekt rosnącej inflacji. Mogą nimi być akcje lub obligacje z kuponem powiązanym z poziomem inflacji. Kluczem do uniknięcia negatywnych zdarzeń w portfelu inwestycyjnym jest jak zawsze odpowiednia jego dywersyfikacja. Praca analityków polega na obserwacji sytuacji gospodarczej i konstrukcji portfela w sposób, który pozwala uzyskać atrakcyjny poziom stóp zwrotu w horyzoncie inwestycji, podejmując wyłącznie ogólne ryzyko koniunktury gospodarczej. Wpływ szeregu innych czynników ryzyka, w tym inflacji, może być w ten sposób ograniczony.

Co źle reaguje na wysoką inflację:

  • gotówka – tzw. trzymanie pieniędzy w ”skarpecie”;
  • lokaty bankowe;
  • obligacje o stałej stopie procentowej.

Co może lepiej reagować na wysoką inflację:

  • obligacje o zmiennej stopie procentowej;
  • obligacje z kuponem uzależnionym od poziomu inflacji;
  • akcje spółek z niektórych sektorów, np. z sektora surowcowego.


Uważaj na nowe, niesprawdzone oferty lokat, które kuszą dwucyfrowym oprocentowaniem i szybkimi zyskami. Ostrzeżeniem powinny być również brak nazwy instytucji na liście dopuszczonych podmiotów na rynku kapitałowym Komisji Nadzoru Finansowego.

 


W ostatnich tygodniach wielu Polaków zaczęło interesować się w jakie waluty inwestować w 2022 roku, dolary czy euro. Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że duży popyt będzie powiększać ich cenę. Ponadto kursy walut mogą być bardzo zmienne w czasie i trudno je przewidzieć. Zachęcamy do głębszego poznania instrumentów inwestycyjnych. Jest to ważny element odpowiedzialnego zarządzania finansami. Pamiętajmy również, że prowadzenie własnych oszczędności nie powinno być dyktowane wyłącznie trudną sytuacją, a każdy powinien zadbać o własną ”poduszką finansową” z wyprzedzeniem trudnego okresu, trwającego kryzysu.

Jeżeli jednak nie jesteś inwestorem, który zna rynek oraz poznał dokładnie instrumenty inwestycyjne, to wyjściem może być powierzenie tego zadania znanej, zaufanej instytucji, która od lat przedstawia wyniki swojej pracy. Dzięki zdawaniu publicznie informacji o stopie zwrotu, wartościach jednostki rozrachunkowej, można poznać skuteczność instytucji finansowej. Powierzenie swoich pieniędzy specjalistom, którzy codziennie pracują na dobre wyniki inwestycyjne i od lat znają GPW, może być najprostszym rozwiązaniem. IKZE w DFE PZU umożliwia swoim klientom w wygodny sposób śledzić aktualne i historyczne wyniki powierzonych oszczędności na indywidulanym koncie online.

Jeżeli posiadamy oszczędności, które mają charakter długoterminowy, a ich przeznaczeniem jest, np. nasza przyszłość emerytalna, to nagłe i przedwczesne podejmowanie decyzji o ich wypłacie może okazać się błędem. Należy również pamiętać, że wcześniejsze dokonanie wypłaty (przed uzyskaniem uprawnień, tj. przed ukończeniem 5. roku oszczędzania i 65. roku życia) może być obarczone dodatkową opłatą. Natomiast nie bez powodu wśród takich produktów jak IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) czy IKZE (Indywidualne  Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) podkreśla się charakter długoterminowy. Są to produkty finansowe, które mają służyć do prowadzenia regularnych, możliwie stałych wpłat na przyszłość emerytalną.

W przypadku długoterminowych produktów w perspektywie kilku czy kilkunastu lat, poniesione straty mogą być niwelowane zyskiem. Pamiętajmy jednak, że jak każdy element rynku, jest mniej lub bardziej zależny od sytuacji ekonomicznej w kraju i na świecie, a więc musimy liczyć się również ze stratami. 

Należy pamiętać, że gospodarka porusza się w pewnych cyklach, a zmiany na rynkach są często powtarzalne. Mimo, że świat doświadcza nieprzewidzianej i bardzo trudnej sytuacji pandemicznej, to wydaje się, że wszystkie jej uciążliwości będą powoli się wygaszać. Miejmy nadzieję, że wyciszenie problemów na rynkach światowych, spowodowane również działaniami wojennymi na terenie Europy, nastąpi lada chwila i pozwoli na płynny rozwój gospodarczy oraz wyreguluje rynki finansowe. 

Doświadczeni eksperci zarządzający DFE PZU dokładają wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony nam kapitał. Należy jednak pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez fundusz nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Szczegółowe informacje DFE PZU, w tym o ponoszonych kosztach oraz ryzykach związanych z członkostwem w DFE PZU, są dostępne w prospekcie informacyjnym DFE PZU zamieszczonym na stronie pzu.pl/ikze.
   Karolina Grabny

  Specjalista PTE PZU