19 grudnia 2022

Wykorzystaj swój limit wpłat na IKZE i ciesz się ulgą w deklaracji PIT

Specjalista PTE PZU

Wpłaty na IKZE w DFE PZU to dobry sposób na gromadzenie oszczędności na przyszłość oraz uzyskanie ulgi podatkowej w każdym roku podatkowym.

IKZE – co to jest?

IKZE PZU to indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, dostępne w ramach Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU (DFE PZU). Osoby, które w tym roku dokonają wpłaty na swoje IKZE, będą mogły ją odliczyć od podatku za 2022 rok i w ten sposób uzyskać ulgę podatkową albo zwrot z podatku. Zanim dokonasz takiej wpłaty, pamiętaj, że limit IKZE podlega ustawowym ograniczeniom.

Ile może wynieść odliczenie od podatku w 2022 roku?

Odliczenie od podatku w deklaracji PIT z tytułu wpłat dokonanych na IKZE jest zależne od kwoty przelanych środków w danym roku kalendarzowym. Maksymalna możliwa do uzyskania ulga podatkowa może wynieść nawet 3 411 zł (dla osób objętych limitem IKZE 1,8 oraz 32-procentowym podatkiem dochodowym).

Przykład:

Do 2274,05 zł ulgi podatkowej dzięki dokonaniu na IKZE wpłaty maksymalnej w kwocie 7106,40 zł.
Dla osób objętych podstawowym limitem IKZE w wysokości 1,2 i rozliczających się w skali podatkowej 32%.

Do 3411,07 zł ulgi podatkowej dzięki dokonaniu na IKZE wpłaty maksymalnej w kwocie 10659,60 zł.
Dla osób prowadzących działalność gospodarczą, objętych limitem IKZE w wysokości 1,8 i rozliczających się w skali podatkowej 32%.

Każda kwota zasilająca IKZE (do wartości maksymalnego dotyczącego wpłat limitu IKZE) może obniżyć Twój podatek dochodowy. W takiej sytuacji ulga podatkowa będzie proporcjonalnie niższa od tej wskazanej poniżej.

Wpłacając w 2022 roku maksymalny limit IKZE (1,2) wynoszący 7106,40 zł, możesz otrzymać ulgę podatkową wwysokości:

  • 2274,05 zł – przy dochodzie opodatkowanym według stawki 32%,
  • 852,77 zł – przy dochodzie opodatkowanym według stawki 12%.

Wpłacając w 2022 roku maksymalny limit IKZE (1,8 – przeznaczony tylko dla osób prowadzących działalność gospodarczą) wynoszący 10659,60 zł, możesz otrzymać ulgę podatkową w wysokości:

  • 3411,07 zł – przy dochodzie opodatkowanym według stawki 32%,
  • 2025,32 zł – przy dochodzie opodatkowanym według stawki 19%,
  • 1279,15 zł – przy dochodzie opodatkowanym według stawki 12%.

Jakie są limity wpłat na IKZE PZU i z czego wynikają?

Minimalna kwota jednorazowej wpłaty na IKZE w DFE PZU wynosi 50 zł. Z kolei górna granica wpłacanych kwot jest corocznie wyznaczana przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Maksymalny limit IKZE to równowartość 1,2-krotności albo 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Wyższy limit (1,8)dotyczy wyłącznie osób posiadających IKZE, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 8 ust. 6 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

W 2022 roku obowiązują dwa limity wpłat maksymalnych na IKZE:

  • 7 106,40 zł – podstawowy limit IKZE (1,2-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok),
  • 10 659,60 zł – limit IKZE dla osób samozatrudnionych (1,8-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok).

Osoby, które mają prawo do wyższego limitu wpłat na IKZE i chciałyby z niego skorzystać, w 2022 roku powinny o tym poinformować instytucję prowadzącą IKZE.

Czy istnieje obowiązek dokonywania corocznych wpłat na IKZE?

Nie ma takiego obowiązku. Na IKZE można przekazywać środki w dogodnym dla siebie terminie, bez konieczności deklarowania wysokości wpłat. Oszczędności na IKZE są środkami prywatnymi, dlatego nie ma ustalonej minimalnej liczby wpłat w danym roku kalendarzowym. Jedynym ograniczeniem w tym zakresie jest to, że minimalne jednorazowe zasilenie IKZE PZU nie może wynosić mniej niż 50 zł, a suma wpłat w ciągu roku kalendarzowego nie może przekroczyć maksymalnego limitu.

Kalkulator IKZE 2022

SprawdźTUTAJ.

Korzystając z kalkulatora IKZE zamieszczonego na stronie pzu.pl, z łatwością możesz sprawdzić potencjalną wartość kapitału zgromadzonego na IKZE PZU, wielkość wypłaty w miesięcznych ratach oraz szacunkowąwysokość ulgi podatkowej za dany rok.

Odliczenie IKZE, czyli jak rozliczyć ulgę podatkową z tytułu wpłat na IKZE?

Aby skorzystać z ulgi podatkowej z tytułu wpłat na IKZE, niezbędne jest zasilenie IKZE w rozliczanym roku kalendarzowym oraz wykazanie dochodu w deklaracji PIT.

Odliczenie IKZE od podatku jest bardzo proste. W deklaracji podatkowej PIT znajduje się dokładnie wskazane pole, w którym należy jedynie wpisać sumę środków wpłaconych na IKZE w danym roku. To wszystko, co trzeba zrobić. Pamiętaj tylko, że wpisana w deklaracji PIT wartość wpłat musi się odnosić do środków rzeczywiście wpłaconych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

W deklaracji PIT nie musisz wpisywać wartości ulgi, a jedynie sumę przelanych środków na IKZE w 2022 roku.

Jeżeli nie pamiętasz dokładnej sumy wpłat na IKZE, możesz skorzystać zkonta online. Wystarczy, że przejdziesz poprawnie krok IKZE PZU LOGOWANIE i odczytasz kwotę wpłaconą w danym roku. Wskazówki te są jedynie poglądowe, dlatego przed przystąpieniem do odliczania IKZE od podatku warto zapoznać się ze szczegółami podatkowymi zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Finansów pod adresemhttps://www.podatki.gov.pl.

IKZE ulga podatkowa – czy należy się wszystkim?

Każda osoba powyżej 16. roku życia ma możliwość finansowego zabezpieczenia swojej przyszłości poprzez założenie IKZE i dokonywanie na nie wpłat. Należy pamiętać, że małoletni mają prawo do przelewania środków na IKZE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody z tytułu pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Więcej informacji na ten temat znajdziesztutaj.

Niestety nie każda forma opodatkowania pozwala na rozliczenie ulgi podatkowej z tytułu wpłat na IKZE. Przykładem są osoby rozliczające się w formie karty podatkowej. Więcej szczegółów można uzyskaćw tym miejscu.

Nie masz jeszcze konta IKZE w DFE PZU i potrzebujesz dodatkowych informacji? ZajrzyjTUTAJ.


Charakterystyka DFE PZU

Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU (DFE PZU) prowadziindywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Oszczędzanie w DFE PZU jest formą długoterminowego inwestowania na przyszłą emeryturę i pozwala uzyskać bieżące korzyści podatkowe. DFE PZU inwestuje aktywa zgodnie z określonymi celami i polityką inwestycyjną, ale nie gwarantuje ich osiągnięcia. Polityka inwestycyjna funduszu zakłada lokowanie aktywów przede wszystkim w akcje i dłużne papiery wartościowe zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą. Z inwestycjami dokonywanymi przez DFE PZU wiąże się ryzyko inwestycyjne – wartość jednostek funduszu może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. DFE PZU nie jest funduszem o gwarantowanej stopie zwrotu. Doświadczeni eksperci z DFE PZU dokładają wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony nam kapitał. Należy jednak pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez DFE PZU nie są gwarancją uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości.

Szczegółowe informacje na temat IKZE w DFE PZU, w tym opis ryzyka związanego z członkostwem w funduszu i ryzyka inwestycyjnego, informacje niezbędne do oceny inwestycji, ponoszone koszty i opłaty oraz inne informacje dotyczące funduszu, są zawarte w „Prospekcie Informacyjnym Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU” dostępnym w oddziałach PZU, placówkach Banku Pekao, na stroniepzu.pl oraz w siedzibie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego (PTE PZU S.A.).