02 maja 2022

Zielone inwestycje – czy na byciu eco można też zarabiać?

Koordynator ds. Marketingu i Komunikacji TFI PZU

Dbanie o przyszłość ziemi i klimatu, czyli ekologiczne życie stało się dla wielu z nas filozofią codziennej aktywności.

Niektóre czynności, które kiedyś były wyborem, teraz są naturalnym odruchem: segregujemy śmieci, wiele osób zrezygnowało z jazdy samochodem czy nawet transportem miejskim na rzecz roweru. Ograniczamy lub eliminujemy plastik w przedmiotach z których korzystamy, zmieniamy naszą dietę, niemarnowanie jedzenia buduje nowe nawyki społeczne, oszczędzamy wodę, kupujemy energooszczędne urządzenia itd. Tych zachowań składających się na życie eco jest całe spektrum. Także osób, które realizują zasady ekologicznego życia jest coraz więcej, a ich zaangażowanie dotyka aspektów życia, o których jeszcze kilka lat temu nawet byśmy nie pomyśleli.
 

Fotowoltaika, czyli sposób na bycie zero-emisyjnym


Niekoronowaną królową działań proekologicznych w Polsce w 2021 r. była niewątpliwie fotowoltaika, czyli chęć produkowania własnej zielonej energii. Według Agencji Rynku Energii na ponad 790 tys. instalacji prosumenckich istniejących w Polsce (dane do koniec listopada 2021 r.), aż 99,97% stanowiły instalacje fotowoltaiczne. 

Inwestowanie w baterie fotowoltaiczne w prywatnych domach stało się tak powszechne, że na rynku pojawiły się już ogólnodostępne ubezpieczenia dla domowych instalacji. Więcej informacji o ubezpieczeniu instalacji fotowoltaicznych i solarnych oraz pomp ciepła znajdziesz na stronie PZU Eko Energia.

Materiał PZU SA. Szczegółowe informacje, w tym wyłączenia naszej odpowiedzialności, znajdziesz w OWU na https://www.pzu.pl/dla-ciebie-i-rodziny/majatek-podroze-oc/dom-i-mieszkanie/eko-energia


Jest jednakże jeden aspekt, który często umyka naszemu myśleniu na temat zrównoważonego  stylu życia – to zawartość naszego portfela. Jak się okazuje, nasze oszczędności, czyli kapitał jaki gromadzimy, by zabezpieczyć przyszłość swoją i rodziny, też może być eco!
 

Zielone inwestycje

Na polskim rynku pojawiły się produktu inwestycyjne, które pozwalają każdemu Polakowi lokować środki w tzw. zielone inwestycje. 

Jednym z nich jest fundusz inPZU Akcji Sektora Zielonej Energii, który umożliwia inwestowanie w światowe spółki zajmujące się tworzeniem urządzeń i technologii do produkcji zielonej energii. Reprezentuje je MSCI Global Alternative Energy Net Return Index, a fundusz inwestuje w spółki reprezentowane w tym indeksie. 

Warto podkreślić – a jest to przecież ważny aspekt dla każdego inwestora – że sektor zielonej energii rozwija się bardzo dynamicznie. Aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r., udział samego OZE (w którym operują głownie spółki z tego indeksu: wiatr, PV, bioenergia, energia geotermalna) w globalnej produkcji energii, powinien wzrosnąć odpowiednio do 37% w 2035 r. oraz 64% w 2050 r. Beneficjentem będą firmy z zielonego sektora. Szacuje się, że  główny wzrost będzie dotyczył elektrowni wiatrowych – lądowych i morskich oraz fotowoltaiki.


Polityki klimatyczne większości państw rozwiniętych spowodują zatem, że w perspektywie kilku najbliższych dekad źródła energii odnawialnej będą stanowiły większość, a w niektórych przypadkach nawet 100% w mixie energetycznym ich gospodarek. Wzrost cen paliw kopalnych wywołany wojną na Ukrainie prawdopodobnie tylko przyspieszy zwiększenie nakładów na rozwój niskoemisyjności i alternatywnych źródeł energii.

Bycie eco wielu osobom kojarzy się z większymi kosztami, ale wygląda na to, że da się na tym także zyskać. Zatem wyrzucając następnym razem śmieci na kompostownik czy kupując dziecku zabawki bez plastiku, zastanówmy się, czy także nasze oszczędności pomagają w inwestowaniu w bezpieczeństwo klimatyczne planety.


Nota prawna

Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. inPZU SFIO ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości. Subfundusz jest zarządzany pasywnie. Jest to informacja reklamowa. 

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa funduszu inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii („Fundusz”) towarzyszą również ryzyka, w tym ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, ryzyko wystąpienia okoliczności, na które uczestnik Funduszu nie ma wpływu, np. likwidacja Funduszu (subfunduszu), a także ryzyko inflacji, ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych oraz ryzyko operacyjne. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (w tym ryzyko rozliczenia), ryzyko związane z zawieraniem kontraktów pochodnych, ryzyko koncentracji oraz ryzyko utraty płynności. Ponadto dla konkretnych subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych subfunduszy. Aby prawidłowo ocenić ryzyka wynikające z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa funduszu inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii, prosimy o zapoznanie się z polityką inwestycyjną, opisem ryzyk oraz opisem profilu inwestora, zawartymi w prospekcie informacyjnym Funduszu lub Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KII). W szczególności prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami dotyczącymi minimalnego okresu inwestycji oraz profilem ryzyka i zysku zawartym w dokumencie KII.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000019102, NIP: 527-22-28-027, kapitał zakładowy: 13 000 000 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa. TFI PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.