25 czerwca 2021

Fundusze pasywne inPZU i ETFy. Dlaczego warto inwestować pasywnie

W Polsce możliwość pasywnego inwestowania oferują TFI (Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych) w ramach funduszy pasywnych (np. inPZU) oraz fundusze ETF notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie lub giełdach zagranicznych.

4 miliardy złotych! Tyle wynosi wartość aktywów zgromadzonych w funduszach pasywnych w Polsce. Ten sposób oszczędzania cieszy się coraz większą popularnością, w 2020 roku fundusze pasywne w Polsce odnotowały rekordowy 10% przyrost aktywów. Nie jest to zjawisko zaskakujące, gdyż pasywne inwestowanie ma niskie koszty inwestycji, które są niezmiernie istotne w środowisku stóp procentowych na rekordowo niskim poziomie. 

Jeżeli zastanawiasz się nad inwestowaniem pasywnym zachęcamy do zapoznania się z charakterystyką funduszy z parasola inPZU SFIO oraz  funduszy ETF. Daj się przekonać do inwestowania pasywnego.
 

 

W co inwestować? ETFy czy fundusze pasywne inPZU?

Fundusze pasywne i ETF często porównywane są między sobą lub przedstawiane jako alternatywne sposoby inwestowania pasywnego.  Wybór jednego czy drugiego wehikułu inwestycyjnego nie musi być zero-jedynkowy. Inwestorzy nie posiadający rachunku maklerskiego mogą skorzystać z platformy inwestycyjnej inPZU oferującej prostą obsługę, optymalizację podatkową, brak opłat od zleceń, brak ryzyka kursów walut lub rozważyć inwestowanie poprzez rachunek maklerski również w ETFy notowane w Polsce i zagranicą. Inwestorzy posiadający  doświadczenie inwestowania w ETFy na giełdach papierów wartościowych (w Warszawie i zagranicznych) mogą uzupełnić swój portfel inwestycyjny o fundusze pasywne (np. inPZU), których model prawny (fundusz parasolowy) umożliwia przenoszenie środków pomiędzy subfunduszami bez opodatkowania zysku i kosztów transakcji. 

Fundusze pasywne (indeksowe) z założenia odwzorowują dany indeks dlatego należy też pamiętać, iż w momencie zmienności na rynkach i okresowych spadków, również odnotują niższe wyceny i spadek wartości aktywów.

Zatem, czy warto inwestować pasywnie? Odpowiedzi na to pytanie pomogą dostarczyć wyniki historyczne długoterminowego inwestowania pasywnego i aktywnego. Według raportu Morningstar z 2019 r. tylko 23% funduszy aktywnie zarządzanych w poprzedniej dekadzie, zdołało osiągnąć lepsze wyniki od swoich pasywnych odpowiedników. Niezmienną jednak recepturą na osiągnięcie satysfakcjonujących wyników w prowadzonych inwestycjach jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego w różne instrumenty. Więcej o tym czym jest dywersyfikacja możesz dowiedzieć się z materiału wideo.

Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Informacje o funduszu inPZU SFIO oraz jego ryzyku inwestycyjnym znajdziesz w prospekcie informacyjnym na www.pzu.pl. Fundusz ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości. TFI PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000019102, NIP: 527-22-28-027, kapitał zakładowy: 13 000 000 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.