07 czerwca 2022

Trendy na rynku IKZE

Specjalista PTE PZU

Ilu Polaków posiada IKZE?

W 2021 roku posiadaczami Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) było 462 651 Polaków. Z każdym rokiem nowych posiadaczy IKZE przybywa średnio o kolejne 63 tysiące osób. Mimo wielu zawirowań ekonomicznych na świecie, w ubiegłym roku Polacy chętniej zawierali umowy o prowadzenie IKZE niż w 2020 r. Tylko w 2021 roku otwarto 69 796 IKZE.
 

ponad 462 tys. Polaków posiada IKZE

+ 69 796 zawartych IKZE w 2021 roku

 

Kto posiada IKZE?

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Komisję Nadzoru Finansowego, według stanu na 2021 rok, kobiety stanowiły 48,7% oszczędzających w ramach IKZE, natomiast mężczyźni – 51,3%. Przewaga liczebna mężczyzn wśród zainteresowanych tym produktem finansowym nie występowała jednak zawsze. W 2019 roku to kobiety stanowiły ponad 50%, jednak w kolejnych latach zauważalny jest znaczny wzrost zainteresowania  IKZE wśród mężczyzn, szczególnie w przedziale wiekowym 31 – 50 lat.

Podział oszczędzających na IKZE według płci

Podział oszczędzających na IKZE według płci
 

Produkt emerytalny, czyli skierowany do osób starszych?

Absolutnie nie, co pokazują nam choćby dane o osobach oszczędzających na IKZE. Osoby przed 40 rokiem życia stanowią prawie 26% oszczędzających. Nieco ponad 26% to osoby między 41 a 50 rokiem życia, 25% stanowią osoby w wieku 51 – 60 lat, a pozostałe 22% – osoby powyżej 60 lat. Należy zaznaczyć, że spośród osób, które ukończyły 65 rok życia, 3392 oszczędzających w 2021 r. wypłaciło w całości środki zgromadzone przez nich na IKZE. Jedynie 19 osób wybrało wypłatę oszczędności w ratach.

Rozkład wiekowy osób oszczędzających na IKZE w 2021 r.

Rozkład wiekowy osób oszczędzających na IKZE w 2021 r.
 

Czy istnieje obowiązek dokonywania corocznych wpłat na IKZE?

Odpowiedź jest bardzo prosta: nie ma takiego obowiązku. Na IKZE można wpłacić środki w dogodnym dla siebie terminie, bez konieczności deklarowania wysokości wpłat na konto emerytalne IKZE. Oszczędności na IKZE są prywatnymi środkami, dlatego nie ma ustalonej  minimalnej liczby wpłat w danym roku kalendarzowym. Jedynym ograniczeniem w tym zakresie jest to, że minimalna jednorazowa wpłata na IKZE w DFE PZU nie może być niższa niż 50 zł.
 

Ile osób wpłaca na swoje IKZE?

W 2021 roku niemal 69% oszczędzających dokonało chociaż jednej wpłaty, co oznacza, że ponad 300 tysięcy osób zasiliło swoje IKZE . Jest to prawie o 12% więcej w porównaniu do 2020 roku.

Procent zasilonych IKZE i Liczba zasilonych IKZE w 2021 r.
 

Ile można wpłacić na IKZE?

Jak wspomniano wcześniej, minimalna kwota jednorazowej wpłaty na IKZE w DFE PZU wynosi nie mniej niż 50 zł. Jeśli chodzi o maksymalne kwoty wpłat na IKZE – górna granica jest wyznaczana corocznie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wysokość limitu maksymalnego to równowartość 1,2-krotności albo 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Wyższy limit wpłat na IKZE dotyczy wyłącznie osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Suma wpłat na IKZE w 2021 roku nie mogła przekraczać:

  • 6 310,80 zł (limit 1,2)  
  • 9 466,20 zł (limit 1,8 – przeznaczony dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą)

Aktualne limity wpłat obowiązujące w 2022 roku znajdziesz tutaj: LIMIT IKZE

 

Jaka jest średnia wpłat na IKZE?

Średnia wysokość wpłaty na IKZE dla limitu 1,2

Średnia wysokość wpłaty na IKZE dla limitu 1,2

Z każdym rokiem średnia suma wpłat na konto emerytalne IKZE wzrasta wraz z podwyższaniem górnego limitu wpłat na IKZE przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Uśredniona wartość wpłat w 2021 roku stanowi ponad 68% maksymalnego limitu wpłat i jest to najwyższa wartość zanotowana na przestrzeni ostatnich 4 lat.

Maksymalny limit wpłat

Średnia wpłata na IKZE, dokonana w 2021 roku wynosiła 4 300 zł dla limitu 1,2. W 2021 roku osoby, którym przysługiwał nowo wprowadzony limit (1,8) wpłaciły średnio 8 300 zł, czyli 77,8% maksymalnej możliwej do wpłaty kwoty.
 

Jak dużo osób prowadzących IKZE zadeklarowało, że prowadzi działalność gospodarczą i może korzystać z wyższego limitu wpłat na IKZE?


W 2021 roku 17748 osób (około 3,8% wszystkich oszczędzających na IKZE) to osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Aby korzystać z wyższego limitu wpłat oszczędzający musieli zadeklarować taką chęć w instytucji, w której prowadzą swoje konto emerytalne IKZE.

 

Ilu Polaków odliczyło ulgę podatkową z tytułu wpłat na IKZE?

W deklaracji PIT za 2019 rok 196 871 Polaków dokonało odliczenia ulgi podatkowej z tytułu wpłat na IKZE. Łączna kwota powyższych odliczeń wynosiła ponad 794 milionów złotych. Przeciętna kwota odliczona od podatku z tytułu wpłat na IKZE przez pojedynczego podatnika wynosiła 4 036 złotych.

Łączna wartość odliczenia IKZE od podatku przewyższyła łączną kwotę z tytułu darowizn oraz wydatków z tytułu użytkowania Internetu.

Natomiast 695 podatników, którzy rozliczali się podatkiem ewidencjonowanym, odliczyło w sumie kwotę w wysokości 2 ,8 mln. zł.

 


Powyższy materiał został przygotowany na podstawie opublikowanych raportów Komisji Nadzoru Finansowego oraz informacji udostępnionych na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów – podatki.gov.pl. 

Źródła:
https://www.knf.gov.pl/?articleId=72712&p_id=18 
https://www.podatki.gov.pl/media/6835/informacja-pit-za-2019.pdf 
https://www.podatki.gov.pl/media/6459/informacja-rycza%C5%82t-za-2019.pdf
 

Charakterystyka DFE PZU

Dobrowolny Fundusz Emerytalny (DFE PZU) prowadzi indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).Oszczędzanie w DFE PZU jest formą długoterminowego inwestowania na przyszłą emeryturę i pozwala uzyskać bieżące korzyści podatkowe. DFE PZU inwestuje aktywa zgodnie z określonymi celami i polityką inwestycyjną, ale nie gwarantuje ich osiągnięcia. Polityka inwestycyjna fundusz u zakłada lokowanie aktywów przede wszystkim w akcje i dłużne papiery wartościowe zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą. Z inwestycjami dokonywanymi przez DFE PZU wiąże się ryzyko inwestycyjne – wartość jednostek funduszu może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. DFE PZU nie jest funduszem o gwarantowanej stopie zwrotu. Doświadczeni eksperci z DFE PZU dokładają wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony nam kapitał. Należy jednak pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez DFE PZU nie są gwarancją uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości. 

Szczegółowe informacje na temat IKZE w DFE PZU, w tym opis ryzyka związanego z członkostwem w funduszu i ryzyka inwestycyjnego, informacje niezbędne do oceny inwestycji, ponoszone koszty i opłaty oraz inne informacje dotyczące funduszu, są zawarte w Prospekcie Informacyjnym Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU dostępnym w oddziałach PZU, placówkach Banku Pekao S.A., na stronie pzu.pl oraz w siedzibie PTE PZU S.A.