18 października 2019

Jak właściwie udokumentować szkodę?

Sąsiad zalał nam mieszkanie, mieliśmy stłuczkę i chcemy naprawić auto w ramach autocasco, w podróży straciliśmy walizkę. Jeśli ubiegamy się o odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń, musimy uzasadnić nasze roszczenia i udokumentować szkodę.

Nie istnieje jeden uniwersalny sposób dokumentowania poniesionych strat we wszystkich rodzajach ubezpieczeń. Każde ubezpieczenie ma swoją specyfikę i różne rodzaje szkód likwiduje się w różne sposoby, a to wpływa także na sposób dokumentowania szkody. Każdy zakład ubezpieczeń w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), na podstawie których zawierane są umowy ubezpieczenia, określa, co trzeba zrobić, żeby otrzymać odszkodowanie w poszczególnych ubezpieczeniach. Lektura tego dokumentu jest bardzo ważna i warto go przeczytać jeszcze zanim zakupimy polisę. W OWU znajduje się też informacja o tym, ile czasu od zajścia zdarzenia mamy na zgłoszenie szkody.

Niezależnie od tego jest kilka uniwersalnych reguł, które przydają się zawsze, gdy dochodzimy odszkodowania.

Po zgłoszeniu szkody ubezpieczyciel zajmuje się likwidacją szkody. W jej trakcie może wystąpić do osoby ubezpieczonej o przedstawienie dokumentów uzasadniających powstanie szkody oraz jej wysokość. Mogą to być takie dokumenty, jak: zdjęcia obrazujące rozmiar oraz miejsce zniszczeń, rachunki i paragony dokumentujące zakup uszkodzonych przedmiotów, spis inwentarza czy dokumentacja medyczna, z której wynika, jakie obrażenia odniósł ubezpieczony. Z tej przyczyny jeśli dojdzie do szkody, warto zatroszczyć się o zrobienie zdjęć i to jeszcze wtedy, zanim zaczniemy usuwać jej konsekwencje (o ile to jest możliwe, gdyż czasem konieczna jest szybka reakcja, np. ratowanie mienia z powodzi,  dopiero później można przystąpić do sporządzania dokumentacji fotograficznej).

Przy niektórych szkodach konieczne jest poinformowanie odpowiednich służb, np. policji  czy straży miejskiej albo innych podmiotów, np. zarządu budynku. Notatka policyjna czy zaświadczenie od administratora budynku może być przydatnym dowodem przy dochodzeniu odszkodowania.

Często odszkodowania wypłacane są na podstawie kosztorysu. W takich przypadkach jeśli osoba ubezpieczona nie zgadza się z wyceną, może przedstawić rachunki dokumentujące poniesione koszty. Z tej przyczyny nawet przy rozliczeniu kosztorysowym ważne jest gromadzenie rachunków.

 

Dajemy radę:

​W niektórych szkodach, zwłaszcza mniejszej wysokości, ubezpieczyciel może poprzestać na dokumentacji przesłanej przez klienta. Przeważnie jednak do oceny rozmiarów szkody konieczne jest przeprowadzenie oględzin uszkodzonego czy zniszczonego mienia. Osoba ubezpieczona musi to umożliwić przedstawicielowi zakładu ubezpieczeń.