24 lutego 2023

Jak przetransferować środki zgromadzone na IKZE do Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU (DFE PZU)?

Specjalista PTE PZU
Myślisz o przeniesieniu środków ze swojego (Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego) IKZE do DFE PZU? Poznaj prosty sposób na taką zmianę.Poniżej przedstawiamy krótką instrukcję przetransferowania środków na IKZE w DFE PZU bez konieczności zapłaty  podatku dochodowego. Prowadzenie swoich oszczędności na IKZE możesz nam powierzyć bez wychodzenia z domu i konieczności wybierania spośród wielu wariantów inwestowania.
 

Jak przetransferować środki zgromadzone na IKZE do DFE PZU?

 Wejdź w formularz zawarcia umowy o prowadzenie IKZE w DFE PZU dostępny online.

  • Zaznacz w oświadczeniu „gromadzę środki na IKZE w innej instytucji”.
  • Zostaniesz poproszony o podanie nazwy instytucji.

Złóż wniosek o wypłatę/ wypłatę transferową w instytucji, z której chcesz zrezygnować. Wniosek może być dostępny na stronie internetowej.
 

Ważne:

Pamiętaj, że wypłata transferowa nie jest wypłatą na Twoje konto bankowe. Nie zapłacisz podatku dochodowego za przetransferowanie środków na IKZE w DFE PZU.

Pamiętaj również, że wpłaty na IKZE w DFE PZU możesz dokonać dopiero po zakończeniu transferu środków. Wpłata transferowa powinna nastąpić w ciągu 14 dni od złożenia wniosku o transfer.


Jeżeli stoisz przed decyzją o zmianie instytucji prowadzącej Twoje IKZE, zapoznaj się z możliwościami, jakie oferuje DFE PZU. Oto kilka z ułatwień, które może zaoferować Ci DFE PZU:

1. Prosty sposób prowadzenia oszczędności emerytalnych

Nie musisz samodzielnie decydować o alokacji środków. Doświadczeni eksperci DFE PZU lokują aktywa funduszu przede wszystkim w akcje, dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, samorządy i korporacje oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Deklarowany neutralny poziom alokacji aktywów DFE PZU wynosi 50% w akcjach oraz 50% w instrumentach dłużnych. Zarządzający aktywnie poszukują inwestycji pozwalających na osiągnięcie lepszych wyników dzięki selekcji spółek. Szczegółowe informacje o polityce inwestycyjnej funduszu i ryzyku inwestycyjnym związanym z inwestowaniem aktywów jak również z członkostwem w DFE PZU zawarte są w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU.
 

2. Możliwość zawarcia umowy on-line

Konto IKZE w DFE PZU można założyć przez internet bez konieczności wysyłania dokumentów. Wystarczy wypełnić formularz online. Nasi klienci mają również możliwość zawarcia umowy również w oddziałach Grupy PZU oraz w placówkach banku Pekao SA.
 

3. Dostęp do konta ON-LINE

Zapewniamy bezpieczny dostęp do konta on-line, który pozwala nie tylko na szybki podgląd stanu środków, ale również na zmianę lub uzupełnienie danych zapisanych na rachunkach bez konieczności wychodzenia z domu.
 

4. Sam decydujesz o wpłatach

To Ty decydujesz, jak często wpłacasz na swoje IKZE. Możesz to robić regularnie – miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie. Nie ma obowiązku deklaracji wpłat.

  • 50 zł – minimalna jednorazowa wpłata
  • 8 322 zł – tyle maksymalnie można wpłacić w 2023 roku dla limitu 1,2
  • 12 483 zł – tyle maksymalnie można wpłacić w 2023 roku dla limitu 1,8

(limit 1,8 jest przeznaczony tylko dla osób prowadzących pozarolnicza działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.)
Aktualne limit wypłat na IKZE znajdziesz tutaj.

Pamiętaj: Środki, które zostały przetransferowane z innej instytucji prowadzącej Twoje IZKE zostaną w całości zaksięgowane na Twoim IKZE w DFE PZU. Takie przeniesienie środków nie podlega ograniczeniu, jakim jest coroczny limit wpłat. Kolejne wpłaty na IKZE możesz dokonać dopiero po zakończeniu transferu i zaksięgowaniu środków na IKZE w DFE PZU.
 

5. Przejrzyste opłaty

DFE PZU pobiera opłatę od wpłaconych środków pieniężnych oraz opłatę za zarządzanie, które ma dwie składowe stałą i zmienną. Szczegółowe informacje na temat tych opłat znajdują się w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU.

DFE PZU nie pobiera opłaty za przyjęcie wpłaty transferowej z innej instytucji finansowej, która prowadziła Twoje IKZE. Transfer środków pomiędzy instytucjami nie niesie również konsekwencji podatkowych.
 

Charakterystyka DFE PZU
Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU (DFE PZU) prowadzi indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Oszczędzanie w DFE PZU jest formą długoterminowego inwestowania na przyszłą emeryturę i pozwala uzyskać bieżące korzyści podatkowe. DFE PZU inwestuje aktywa zgodnie z określonymi celami i polityką inwestycyjną, ale nie gwarantuje ich osiągnięcia. Polityka inwestycyjna funduszu zakłada lokowanie aktywów przede wszystkim w akcje i dłużne papiery wartościowe zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą. Z inwestycjami dokonywanymi przez DFE PZU wiąże się ryzyko inwestycyjne – wartość jednostek funduszu może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. DFE PZU nie jest funduszem o gwarantowanej stopie zwrotu. Doświadczeni eksperci z DFE PZU dokładają wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony nam kapitał. Należy jednak pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez DFE PZU nie są gwarancją uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości. 

Szczegółowe informacje na temat IKZE w DFE PZU, w tym opis ryzyka związanego z członkostwem w funduszu i ryzyka inwestycyjnego, informacje niezbędne do oceny inwestycji, ponoszone koszty i opłaty oraz inne informacje dotyczące funduszu, są zawarte w „Prospekcie Informacyjnym Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU” dostępnym w oddziałach PZU, placówkach Banku Pekao, na stronie pzu.pl oraz w siedzibie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego (PTE PZU S.A.).