08 listopada 2021

Jak policzyć wysokość przyszłej emerytury? Czy będzie ona wystarczająca?

Świadomość wysokości swojej przyszłej emerytury to podstawa odpowiedzialności finansowej, która powinna zmotywować nas do opracowania efektywnego modelu oszczędzania w celu zwiększenia szansy na zabezpieczenie swojej przyszłości. Im szybciej wdrożymy go do naszego życia, tym więcej środków będziemy w stanie zgromadzić. Dlatego już teraz warto sprawdzić podstawę przyszłej emerytury, zastanowić się czy będzie ona dla nas wystarczająca do utrzymania dotychczasowego poziomu życia oraz rozważyć samodzielne gromadzenie środków.

Podstawa emerytalna

Każda osoba zatrudniona w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia lub prowadząca własną działalność gospodarczą (założoną po 1998 roku) jest zobowiązana do odprowadzania składek emerytalnych, które trafiają do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Na wysokość podstawy do obliczenia podstawowej emerytury składają się:

  • zwaloryzowany kapitał początkowy (zgromadzony do 1998 roku włącznie),
  • zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne (od 1999 roku do miesiąca poprzedzającego miesiąc przejścia na emeryturę),
  • zwaloryzowane środki z subkonta ZUS (w przypadku członków OFE).
     

Ile może wynieść świadczenia emerytalne według danych szacunkowych dostępnych na stronie ZUS?

Hipotetyczną wysokość świadczeń emerytalnych można obliczyć za pomocą kalkulatora emerytalnego ZUS. Jest to jedynie prognozowana wartość oszacowana przy przyjętych przez ZUS założeniach co do podstawowych czynników wpływających na poziom wypłacanej emerytury, m.in. o udostępnione dane dotyczące wpłacanych składek do ZUS (wynagrodzenie), oczekiwanego poziomu inflacji, realnego wzrostu wynagrodzeń, wskaźników waloryzacji składek czy kapitału początkowego.

Również, ze względu na to, że w 2017 roku dokonano aktualizacji powszechnego wieku emerytalnego, który w przypadku kobiet wynosi 60, a w przypadku mężczyzn 65 lat kalkulator ten umożliwia wybór wieku przejścia na emeryturę. Należy pamiętać, że wartość świadczeń obliczona przez kalkulator ZUS jest prognozowaną kwotą brutto, od której będziemy musieli zapłacić jeszcze podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne. 

 

Prognozowane a rzeczywiste świadczenia emerytalne

W kontekście świadczeń emerytalnych wiele osób, w szczególności starszych, polega jedynie na ZUS i uzyskuje świadczenia jedynie z tego źródła. Rosnąca świadomość pracowników i chęć zapewnienia dostatecznego poziomu życia po przejściu na emeryturę skłania ludzi do podejmowania dodatkowego wysiłku finansowego w trakcie aktywności zawodowej i dodatkowego oszczędzania z myślą o konsumpcji tych środków dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego. Dodatkową motywacją do podejmowania działań w tym względzie są prognozy dotyczące poziomu przyszłych emerytur, które pokazują, że ze względu na różne czynniki  negatywnie oddziałujące na możliwości finansowania świadczeń emerytalnych (m.in. demograficzne) wypłacane świadczenia emerytalne z roku na rok mogą spadać. 

Według prognozy EUROPOP 2013 liczebność populacji Polski spadnie z 38,5 mln w 2015 roku do poziomu 36,8 mln w 2035 roku i 33,1 mln w 2060, przy czym istotnie zmieni się jej struktura wiekowa. Znacznie zmniejszy się populacja w wieku produkcyjnym, a wzrośnie w wieku poprodukcyjnym. Oznacza to, że w tym samym czasie coraz mniej osób będzie odprowadzać składki emerytalne ze swoich wynagrodzeń, a coraz więcej będzie uprawnionych do świadczeń emerytalnych. 

Jaką część wynagrodzenia otrzymamy więc realnie po przejściu na emeryturę? Informuje o tym stopa zastąpienia obliczana przez ZUS, czyli procent ostatniego wynagrodzenia, który otrzymamy na emeryturze. Obecnie stopa zastąpienia wynosi ok. 56%, ale już w 2040 roku wedle szacunków może spaść poniżej 40%, a w 2060 nawet poniżej 30%1.

Warto więc odpowiednio wcześnie zadbać o dodatkowe zabezpieczenie swojej przyszłości, a jednym ze sposobów jego uzyskania może być dobrowolne gromadzenie środków np. na indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).
 

Dodatkowy sposób na zabezpieczanie przyszłości finansowej – sprawdź kalkulator IKZE

IKZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, to prosty sposób oszczędzania pieniędzy na swoją przyszłość, który dodatkowo pozwala korzystać z ulg podatkowych. Razem z kalkulatorem emerytalnym IKZE zamieszczonym na stronie pzu.pl z łatwością możemy sprawdzić potencjalną wartość zgromadzonego kapitału na IKZE, wysokość wypłaty w miesięcznych ratach oraz szacunkową wysokość ulgi podatkowej za dany rok. 

Z IKZE zawsze mamy swobodny dostęp do swoich pieniędzy i w każdej chwili możemy wystąpić o ich zwrot. Pamiętajmy jednak, że w zależności od tego, kiedy wycofamy pieniądze, zapłacimy inny podatek. Jeśli będziemy wpłacać na IKZE przez przynajmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych i zaczekamy z wypłatą do 65 roku życia, to zapłacimy tylko 10-procentowy podatek dochodowy (od wartości zgromadzonych środków). W innym przypadku zapłacimy podatek dochodowy według obowiązującej skali podatkowej.


Charakterystyka DFE PZU

Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU (DFE PZU) prowadzi indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Celem DFE PZU jest gromadzenie środków pieniężnych i ich inwestowanie z przeznaczeniem na wypłatę oszczędzającym po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego.

Celem DFE PZU jest gromadzenie środków pieniężnych i ich inwestowanie z przeznaczeniem na wypłatę oszczędzającym po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Zgodnie ze Statutem DFE PZU inwestuje głównie  w akcje i instrumenty dłużne; neutralny poziom zaangażowania Funduszu w akcje wynosi 50% aktywów, przy maksymalnym dopuszczalnym zaangażowaniu na poziomie 80%. Na koniec 2020 roku akcje stanowiły 63,03% aktywów DFE PZU. Wysoki udział akcji w portfelu Funduszu może powodować wysoką zmienność wartości jednostki rozrachunkowej Funduszu, szczególnie w krótkim okresie. DFE PZU inwestuje powierzone środki w instrumenty finansowe zgodnie z ustawą o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Szczegółowe informacje na temat IKZE w DFE PZU, w tym opis ryzyka związanego z członkostwem w funduszu i ryzyka inwestycyjnego, informacje niezbędne do oceny inwestycji, koszty i opłaty oraz informacje dotyczące sytuacji finansowej funduszu, są zawarte w prospekcie informacyjnym DFE PZU dostępnym w oddziałach PZU oraz na stronie pzu.pl
 


1Stopa zastąpienia emerytury w ZUS w 2060 r. – komentarz prof. Gertrudy Uścińskiej (businessinsider.com.pl).