18 maja 2021

Jak odliczyć IKZE od podatku?

Gromadzenie środków na koncie IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) ma podwójne korzyści: oszczędzanie na emeryturę i korzystanie z ulgi podatkowej.

Jeśli będziemy oszczędzać systematycznie co rok, z ulgi można korzystać przez wiele lat. Działa ona w formie : 

 zmniejszenia kwoty podatku - jeśli w danym roku musimy zrobić dopłatę w rozliczeniu rocznym ​lub

 zwrotu wpłaconego podatku w roku poprzednim - jeśli tzw. podatek należny w Twoim PIT jest równy lub mniejszy niż 0 zł.


Jak działa ulga podatkowa dla oszczędzających na IKZE?

Oszczędzając na emeryturę z IKZE możemy obniżyć podatek dochodowy za rok, w którym dokonywaliśmy wpłat na indywidualne konto. Od 2021 roku osoby samozatrudnione mogą obniżyć podatek nawet  o 3029,18 zł, a osoby zatrudnione na umowę o pracę maksymalnie o 2019,46 zł
 

Jak odliczyć tę ulgę podatkową?

Warto na wstępie przypomnieć, iż co roku w listopadzie Minister Rodziny i Polityki Społecznej podaje do wiadomości limit wpłat na IKZE obowiązujący w roku następnym. Limit wpłat na IKZE  w 2021 r.  wynosi  dla osób na umowach o pracę 6 310,80 zł, a  dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą 9 466,20 zł.

Środki wpłacone na Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego np. w TFI PZU w danym roku kalendarzowym można odliczyć od podstawy opodatkowania tylko do wysokości limitu wpłat obowiązującego w tym konkretnym roku. Obliczając wysokość wpłat należy sprawdzić z jaką datą nastąpiła wpłata środków na IKZE, zwłaszcza gdy zasilamy konto w końcówce roku.


Jak rozliczyć wpłaty na IKZE w PIT i uzyskać ulgę w podatku?

Krok 1. Podsumuj wpłaty na IKZE dokonane w danym roku kalendarzowym. 

 Termin zasilenia IKZE mija zawsze 31 grudnia. Jeśli dokonujesz wpłaty w końcówce roku, zwróć szczególną uwagę, by nie robić tego na tzw. ostatnią chwilę. Rekomendowane rozwiązanie to wpłata zrealizowana co najmniej kilka dni roboczych przed końcem roku, szczególnie jeśli dokonujemy wpłaty jednorazowej. To pozwala uniknąć sytuacji, że obciążenie naszego rachunku bankowego lub samo nabycie jednostek zostanie zaksięgowane już po Nowym Roku. Jeśli wpłatę odłożymy aż do 31 grudnia, istnieje duże prawdopodobieństwo,  że przelew nie wyjdzie z naszego rachunku na czas, a to oznacza, że przy najbliższym rozliczeniu nie będziemy mogli skorzystać z ulgi, bo formalnie wpłaty na IKZE dokonaliśmy już w roku kolejnym.  Warto zatem zaplanować sobie tę czynność z odpowiednim wyprzedzeniem, by uniknąć niepotrzebnych wątpliwości podczas ewentualnej weryfikacji zeznania podatkowego. 

 Pobierz historię transakcji na IKZE i potwierdzenia wpłat/przelewów z rachunku bankowego w celu udokumentowania kwot, jakimi zasiliłeś IKZE. Zestawienie wpłat na IKZE powinno zawierać dane: osoby posiadającej IKZE, instytucji finansowej, do której przekazywane były środki, wysokość kwoty oraz tytuł wpłaty.
 

Krok 2. Wypełnij zeznanie podatkowe.

 Jeżeli rozliczasz się poprzez PIT-36 lub PIT-37, odliczenia z tytułu wpłat na IKZE dokonujesz wypełniając załącznik PIT/O, wpisując kwotę dokonanych wpłat na IKZE w polu o tytule „Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)”.  

 Jeżeli jesteś osobą samozatrudnioną i rozliczasz się podatkiem liniowym 19%, wpłaty na IKZE wykazujesz w  PIT/O do PIT-36L, w polu o tytule „Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)”.  

 Jeżeli rozliczasz się ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28) kwotę wpłaty na IKZE wpisujesz również w załączniku PIT/O w polu o tytule „Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)”.
 

Krok 3. Ile wyniesie Twoja ulga podatkowa przy wykorzystaniu maksymalnego limitu wpłat na IKZE w roku 2021?

Jeżeli jesteś zatrudniony/a na umowę o pracę i płacisz podatek według stawki podatkowej:

 32% obniżysz podatek nawet o 2 019,46 zł,

 17% obniżysz podatek nawet o 1 072,84 zł,


Jeżeli jesteś samozatrudniony i prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą, Twoja ulga podatkowa dzięki wpłacie na IKZE może wynieść przy stawce podatku:

 17% - 1 609,25 zł,

 32% - 3 029,18 zł,

 lub liniowego 19% - 1 798,58 zł.


Oczywiście ostateczna wysokość indywidualnej ulgi zależy od kwoty wpłaconej na IKZE - jeśli wpłata była niższa niż roczny limit, ulga też będzie proporcjonalnie niższa.

Ulga podatkowa przysługuje wyłącznie osobie fizycznej, która środki wpłaca na swoje konto IKZE , a jedna osoba nie może posiadać więcej niż jedno IKZE. Jeżeli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem i każde z Was posiada konto IKZE, możecie odpisać od podstawy opodatkowania wpłaty na oba konta.

Nota prawna

Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Informacje o funduszu inPZU SFIO oraz jego ryzyku inwestycyjnym znajdziesz w prospekcie informacyjnym na www.pzu.pl. Fundusz ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości. Obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika Funduszu, w celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego. Szczegóły Programu IKZE/IKE w funduszu inPZU SFIO znajdziesz w regulaminie na www.pzu.pl. TFI PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000019102, NIP: 527-22-28-027, kapitał zakładowy: 13 000 000 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.