27 grudnia 2013

Indywidualna emerytura

Jeśli chcesz indywidualnie gromadzić pieniądze na przyszłą emeryturę, masz taką możliwość. Katalog produktów związanych z dobrowolnym oszczędzaniem na emeryturę w ramach III Filaru obejmuje Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Indywidualne konto emerytalne założyć może każdy, kto otrzymuje dochody z pracy, bez względu na rodzaj umowy z pracodawcą. Jedynie osoby w wieku 16–18 lat muszą być zatrudnione na umowę o pracę, by dokonywać wpłat na IKE. Przede wszystkich liczy się jednak umiejętność planowania i przewidywania.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że osoby wykonujące wolne zawody, osoby samozatrudnione oraz świadczące pracę głównie w oparciu o umowy cywilnoprawne powinny odkładać dodatkowe oszczędności emerytalne na koncie indywidualnym.

Ze względu na stosunkowo niskie składki emerytalne, odprowadzane do powszechnego systemu emerytalnego, i zdarzające się przerwy w odprowadzaniu składek, mogą one mieć zaskakująco niskie świadczenia emerytalne w stosunku do dochodów osiąganych w trakcie aktywności zawodowej. To wielki dyskomfort. 

IKE (Indywidualne Konto Emerytalne)

Gdzie można założyć IKE?

  • w funduszu inwestycyjnym,
  • w domu maklerskim lub banku prowadzącym działalność maklerską, 
  • w zakładzie ubezpieczeń na życie,
  • w banku,
  • w dobrowolnym funduszu emerytalnym.

Dajemy radę: Jedna osoba = jedno IKE

Od tej zasady jest tylko jeden wyjątek: kiedy zdecydujemy się powierzyć swoje oszczędności towarzystwu funduszy inwestycyjnych, możemy podpisać umowy z kilkoma funduszami, zarządzanymi przez dane towarzystwo.

Nie można mieć wspólnego IKE z inną osobą, np. mężem czy z dzieckiem. Można za to w umowie o prowadzenie IKE wskazać osobę lub kilka osób, której zostaną wypłacone środki po naszej śmierci, przy czym taką dyspozycję można zmienić w dowolnym czasie.

Obowiązuje limit wpłat na IKE, który jest ustalany kwotowo na dany rok i taki sam dla wszystkich oszczędzających: 

wysokość kwoty wpłat na IKE w roku 2017 wynosi 12 789 zł

IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego)

IKZE można założyć bez względu na to, czy posiada się już IKE i czy jest się uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego (PPE).

Gdzie założyć IKZE?

IKZE może być prowadzone przez zawarcie umowy z:

  • funduszem inwestycyjnym, 
  • podmiotem prowadzącym działalność maklerską, 
  • zakładem ubezpieczeń – ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
  • bankiem, 
  • dobrowolnym funduszem emerytalnym prowadzonym przez powszechne towarzystwo emerytalne.

Wpłaty dokonane na IKZE można co roku odliczać od swojej podstawy opodatkowania. Odliczeń dokonujemy w deklaracji PIT. 

Dajemy radę: Jeśli masz konto IKZE, pamiętaj o należnych Ci odliczeniach.

Oszczędzający może w umowie o prowadzenie IKZE wskazać osobę uprawnioną do dziedziczenia środków tam zgromadzonych.

Trzeba pamiętać, że:

Przeniesienie środków zgromadzonych na IKZE możliwe jest tylko do innej instytucji prowadzącej IKZE.
Z konta IKZE nie można wycofać części zgromadzonych środków, tak jak z konta IKE. Z IKZE możliwe jest tylko dokonanie zwrotu wszystkich środków zgromadzonych na tym koncie. Zwrot środków podlega opodatkowaniu PIT wg skali podatkowej, natomiast przy wypłacie środków opodatkowanie wynosi zaledwie 10%

Wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje wyłącznie:               

na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w ciągu 5 lat kalendarzowych
w przypadku śmierci oszczędzającego – na wniosek osoby uprawnionej

Obowiązuje limit wpłat na IKE, który jest ustalany kwotowo na dany rok i taki sam dla wszystkich oszczędzających: wysokość kwoty wpłat na IKZE w roku 2017 wynosi 5 115,6 zł  

Dajemy radę: Roczny limit wpłat na IKE w roku 2017 – 12 789 zł → 1065,75 zł miesięcznie
Roczny limit wpłat na IKZE w roku 2017 – 5 115,6 zł → 436,30 zł miesięcznie

Podsumowując:

Wciąż jeszcze przewagą IKE jest możliwość odkładania rocznie zdecydowanie wyższych kwot niż w przypadku IKZE.

Zaletą IKE jest też zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) pod warunkiem, że nie wypłacimy środków przed przejściem na emeryturę. Z kolei wpłaty na IKZE odliczane są od podstawy opodatkowania, w rezultacie płacimy mniejszy podatek. 

Źródła