22 kwietnia 2014

Co to jest ubezpieczenie?

Żeby podejmować rozsądne decyzje dotyczące ubezpieczeń, trzeba wiedzieć, co oznaczają podstawowe pojęcia, którymi posługuje się agent ubezpieczeniowy. Nie są one skomplikowane. Na rynku dostępnych jest coraz więcej rodzajów ubezpieczeń i naprawdę można znaleźć takie, które dadzą nam poczucie bezpieczeństwa. Warto więc wiedzieć, jaka jest główna zasada ich funkcjonowania. Bez względu na to, czy ubezpieczamy samochód czy domek letniskowy, nowy komputer czy gospodarstwo rolne, określone słowa znaczą zawsze to samo.

​Ubezpieczenie

To umowa, zawarta pomiędzy nami (klientem) a ubezpieczycielem (zakładem ubezpieczeń, towarzystwem ubezpieczeniowym). Ubezpieczyciel zobowiązuje się w ramach tej umowy wypłacić nam określoną sumę pieniędzy w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego lub zobowiązuje się do wykonania określonej w umowie ubezpieczeniowej usługi (np. organizacji pomocy), czyli tego, co jest przedmiotem ubezpieczenia. To także stworzenie (wykupienie) sobie zabezpieczenia na wypadek zaistnienia potrzeb, których pokrycie byłoby bardzo trudne lub wręcz niemożliwe bez tej dodatkowej kwoty gwarantowanej w ubezpieczeniu.

Ubezpieczenia działają na stosunkowo prostej zasadzie tzw. transferu ryzyka. Według tej zasady, w odpowiednio dużej grupie ubezpieczonych, tylko niektórych dotknie ryzyko, przed którym chcą się zabezpieczyć. Odszkodowania wypłacane są z funduszu, na który składają się środki wpłacane przez wszystkich ubezpieczonych (z tytułu konkretnego ubezpieczenia). Dlatego, jeżeli w okresie ubezpieczenia nie zdarzy się wypadek ubezpieczeniowy, składka nie podlega zwrotowi. Upraszczając można przyjąć, że złożyła się na odszkodowania wypłacone tym, którym taki wypadek się przydarzył. Ubezpieczenia nie należy zatem traktować jako lokaty (poza produktami typu: poliso-lokata, czyli ubezpieczeniami finansowymi).

​Polisa ubezpieczeniowa

To jeden z podstawowych dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej między klientem, a ubezpieczycielem. Polisę wystawia ubezpieczyciel ubezpieczającemu. Treść polisy powinna zawierać między innymi takie elementy jak: dane ubezpieczającego (w przypadku osób fizycznych najczęściej wymagane jest imię i nazwisko, adres i numer PESEL); przedmiot ubezpieczenia, rodzaj ryzyka, czas trwania ubezpieczenia oraz wysokość składki. Do polisy muszą być dołączone ogólne warunki ubezpieczenia (OWU). Różne rodzaje ubezpieczeń oczywiście wymagają różnego zakresu informacji.

Dajemy radę: Polisa ubezpieczeniowa to nie jest lokata. To nie skarbonka. W określonym rytmie czasowym płacimy konkretną kwotę, ale nie odzyskamy całej wpłaconej sumy. Innymi słowy: co jakiś czas płacimy np. 50 zł składki, ale nie możemy rozumować w ten sposób, że kiedy przytrafi nam się wypadek ubezpieczeniowy otrzymamy równowartość wpłaconej do dnia wypadku sumy. Otrzymamy taką kwotę, która pokryje koszty leczenia czy naprawy, albo dostęp do usługi o takiej wartości, na którą umówiliśmy się z ubezpieczycielem.

Wypadek ubezpieczeniowy

Każde przyszłe i niepewne zdarzenie, które dla ubezpieczonego oznacza bezpośredni lub pośredni uszczerbek finansowy, a więc konieczność pokrycia strat lub konieczność poniesienia dodatkowych nakładów. Wypadkiem ubezpieczeniowym może być śmierć ubezpieczonego, choroba, uszkodzenie samochodu, pożar domu, osiągniecie przez ubezpieczonego określonego wieku (tzw. dożycie), utrata pracy, urodzenie się dziecka i wiele innych zdarzeń.  

​Data początku odpowiedzialności

Jest równocześnie datą objęcia ubezpieczonego ochroną, jest także wskazana w polisie.

​Jak to działa?

Może złamiemy sobie nogę. Może będziemy sprawcami kolizji. Może ktoś zniszczy nasz dom letniskowy. Może okradną nam mieszkanie. Może... Liczymy na to, że tak się nie stanie i wielu z nas rzeczywiście przeżyje życie bez złamanej nogi i nigdy nie stanie się sprawcą kolizji. Wielu z nas dom letniskowy będzie służył długie lata i nikt go nigdy nie zdewastuje. Wielu z nas nie okradną mieszkania. Ale jeśli to akurat nam przydarzy się któreś z wymienionych zdarzeń, a nie mamy polisy ubezpieczeniowej, to poniesiemy niemałe koszty leczenia nogi, naprawy samochodu czy ponownego zakupu utraconych sprzętów. 

Zawsze jednak trzeba pamiętać, że istnieją sytuacje, w których ubezpieczyciel może nam odmówić wypłaty odszkodowania. Dlatego każdy klient powinien bezwzględnie zapoznać się z OWU — ogólnymi warunkami ubezpieczenia — jeszcze przed zawarciem umowy. OWU to zgodne z ogólnymi normami prawnymi zasady, na których działa dane ubezpieczenie. Wyznacza prawa i obowiązki każdej ze stron umowy ubezpieczenia i stanowi integralną część tej umowy. OWU to bardzo ważny dokument, który należy przeczytać w całości. Zapoznanie się z OWU, zwłaszcza z listą wyłączeń, uchroni nas przed niepotrzebnymi napięciami na linii klient–ubezpieczyciel. Po prostu będziemy wiedzieli, czy dostaniemy odszkodowanie, czy nie — będziemy mądrzy przed szkodą.

Źródła

Wybierz ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb  http://www.pzu.pl/