29 października 2018

Co się dzieje z polisą OC przy sprzedaży auta?

Samochód sprzedajemy razem z ubezpieczeniem OC. Nowy właściciel pojazdu może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie jej trwania.

Osoba, która sprzedaje auto, ma obowiązek przekazać nabywcy dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC. Oprócz tego w terminie 14 dni powinna powiadomić na piśmie zakład ubezpieczeń o sprzedaży i o danych nowego posiadacza pojazdu: imieniu, nazwisku, adresie zamieszkania, numerze PESEL (ewentualnie nazwie, siedzibie i numerze REGON).

Niedopełnienie tego obowiązku rodzi konsekwencje. Sprzedawca pojazdu ponosi wraz z nowym właścicielem solidarną odpowiedzialność za zapłatę składki ubezpieczeniowej za okres od dnia przeniesienia prawa własności do dnia przekazania zakładowi ubezpieczeń wymaganych informacji, co oznacza, że ubezpieczyciel może żądać zapłaty składki według swojego uznania, od nowego albo starego właściciela samochodu.

Dajemy radę: ​Nowy właściciel samochodu może w każdej chwili wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC, zawartą przez poprzedniego właściciela. Umowę można wypowiedzieć w placówce ubezpieczyciela, listem poleconym, można też złożyć stosowne oświadczenie u agenta ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciel może w takiej sytuacji żądać zapłaty składki tylko za czas faktycznie udzielonej ochrony ubezpieczeniowej.

Po zmianie własności auta towarzystwo może (choć nie musi) przeliczyć składkę, dostosowując ją do nowego właściciela, z uwzględnieniem przysługujących mu zniżek czy zwyżek. Jeżeli nabywca wypowiedział umowę, to do rekalkulacji nie dojdzie, gdyż umowa rozwiązuje się z dniem wypowiedzenia.

Z drugiej strony jeśli nabywca auta uzna, że to w jego interesie jest przeliczenie składki, gdyż ma dobrą historię szkodową, może sam złożyć taki wniosek. Wtedy zakład ubezpieczeń przeliczy składki za okres od dnia sprzedaży auta. Nowy właściciel pojazdu  ma obowiązek podać do wiadomości zakładu ubezpieczeń wszystkie znane sobie okoliczności, których ujawnienie jest niezbędne do dokonania ponownej kalkulacji składki.

W sytuacji, gdy decydujemy się na wypowiedzenie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, to najpóźniej w dniu wypowiedzenia musimy kupić nową polisę. Każdy posiadacz zarejestrowanego pojazdu mechanicznego, łącznie z tym, który właśnie dokonał jego zakupu, ma obowiązek posiadania ubezpieczenia OC, bez względu na to, czy używa tego pojazdu czy nie. Nawet jeden dzień przerwy w ubezpieczeniu może spowodować nałożenie kary finansowej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.