04 sierpnia 2021

Likwidacja szkód komunikacyjnych w PZU

PZU zapewnia posiadaczom pojazdów pełną kompensację szkody poprzez naprawę uszkodzonych pojazdów w warsztatach spełniających jak najlepsze standardy i przy użyciu części oryginalnych, ograniczając przy tym niecelowe koszty.

Chcemy zadbać w ten sposób o interes ubezpieczonych, przeciwdziałając wzrostowi składek ubezpieczeniowych.

Od początku lipca 2021 r. klientom likwidującym szkodę z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wskazujemy warsztaty należące do naszej Sieci Preferowanej, które gwarantują profesjonalna naprawę pojazdu do stanu sprzed szkody w racjonalnych granicach kosztowych. Ostatecznie wybór warsztatu i zlecenie w nim naprawy należy do poszkodowanego – nic w tej mierze się nie zmienia. Nowe zasady nie ograniczają swobody działania warsztatów nienależących do Sieci Preferowanej – mogą one obsługiwać szkody rozliczane przez PZU po indywidualnym uzgodnieniu kosztów naprawy (zaakceptowaniu kosztorysu lub telefonicznych ustaleniach). Podstawą do takich uzgodnień będą dla PZU warunki finansowe, jakie obowiązują w zakładach naszej Sieci Preferowanej, w regionie najbliższym klientowi. Dopiero jeśli nie uda się nam uzgodnić kosztów z danym warsztatem, będziemy rekomendowali naprawę w zakładzie z Sieci Preferowanej PZU.

Odnoszenie się przez PZU przy rozliczaniu napraw do warunków finansowych, jakie obowiązują w warsztatach naszej Sieci Preferowanej, ma na celu racjonalizację kosztów usuwania szkód komunikacyjnych. Istotą wprowadzonej od lipca zmiany jest zapewnienie lepszej ochrony praw stron umowy ubezpieczenia. Proponowane przez PZU koszty odzwierciedlają realne stawki za roboczogodzinę i ceny części obowiązujące w warsztatach naprawczych z danego rynku lokalnego i odpowiadają faktycznym kosztom naprawy pojazdu w miejscu zamieszkania lub siedziby poszkodowanego albo miejscu dokonywanej naprawy. Chcemy zapewnić jak najlepszą obsługę klientom, a jednocześnie przeciwdziałać niecelowemu zawyżaniu kosztów naprawy pojazdów. Godzenie się na zawyżone koszty napraw mogłoby skutkować koniecznym wzrostem składek ubezpieczeniowych i tym sposobem uderzałoby w interesy konsumentów płacących za obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Wprowadzone zmiany zapewniają właścicielom pojazdów pełną kompensację i przywrócenie ich pojazdów do stanu sprzed szkody, a obsługa szkód przez PZU jest w pełni zgodna z wytycznymi KNF z 16 grudnia 2014 r., dotyczącymi likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych.

Nowa praktyka PZU nie ogranicza swobody działania zakładów spoza naszej Sieci Preferowanej. Jesteśmy jednym z wielu kontrahentów dla zakładów naprawczych na polskim rynku. Każdy warsztat może swobodnie decydować o przyjęciu albo nie zlecenia naprawy samochodu finansowanej przez PZU. Umożliwiamy również wszystkim chętnym warsztatom przystąpienie do naszej Sieci Preferowanej. Składa się ona już z kilkuset zakładów w całej Polsce, co zapewnia poszkodowanym wygodny dostęp do usług naprawczych. Nieustannie powiększamy sieć o kolejne warsztaty, zarówno ASO, jak i inne. Włączając do niej nowe zakłady naprawcze kierujemy się przede wszystkim standardem ich wyposażenia, które musi umożliwiać profesjonalne wykonanie napraw oraz oferowanymi przez nie finansowymi warunkami rozliczeń.

Szkody zgłaszane w ramach umów auto casco będą obsługiwane i rozliczane na dotychczasowych zasadach, wynikających z indywidualnych umów o współpracy w ramach sieci naprawczej PZU Pomoc.