Korzyści i charakterystyka inwestowania w ETFy oraz fundusze pasywne inPZU

 

(sub)Fundusze pasywne inPZU

ETF

Rodzaj inwestycji

Fundusze inwestycyjne zarządzane pasywnie, inwestujące w różnego rodzaju instrumenty finansowe: papiery dłużne, akcje itp.
 

Fundusze ETF (ang. Exchange Trade Fund) to fundusze inwestycyjne notowane na giełdzie

Cel funduszu

Celem funduszy jest odzwierciedlanie zachowania danego indeksu rynkowego (akcji, obligacji, surowców czy towarów). Jest to tzw. pasywny sposób zarządzania, w którym zarządzający funduszem, konstruuje portfel funduszu w taki sposób, aby jak najdokładniej odwzorować wybrany indeks i wiernie naśladować jego zmiany

Celem funduszy jest odzwierciedlanie zachowania danego indeksu rynkowego (akcji, obligacji, surowców czy towarów). Jest to tzw. pasywny sposób zarządzania, w którym zarządzający funduszem, konstruuje portfel funduszu w taki sposób, aby jak najdokładniej odwzorować wybrany indeks i wiernie naśladować jego zmiany
 

Dla kogo

+

Dla Klientów inwestujących zarówno niższe jak i większe kwoty, chcących korzystać z doświadczenia ekspertów, świadomych, iż inwestowanie w fundusze inwestycyjne może łączyć się z okresowymi spadkami wartości inwestycji. Dla Klientów z różnym horyzontem inwestycyjnym

+

Dla Klientów posiadających rachunek maklerski lub konto na platformie inwestycyjnej, świadomych opłat brokerskich i dynamiki notowań giełdowych. Znających i akceptujących specyfikę inwestowania na giełdzie papierów wartościowych
 

Dostępność

+

Zlecenia przyjmowane 24h, online na platformie www.inpzu.pl. Założenie portfela przez nowego inwestora trwa 15 min. Zlecenia zarejestrowane do godziny granicznej 16.20, realizowane są po wycenie z tego Dnia Wyceny. Wycena jednostek uczestnictwa subfunduszu obliczana jest raz na dzień, co oznacza mniejszą podatność na wahania kursów
 

+

Zlecenia przyjmowane są w zależności od oferty Biura maklerskiego, przeważnie 24h, i zgodnie z harmonogramem sesji na GPW. Transakcje kupna i sprzedaży realizowane w czasie bieżącym

Profesjonalne zarządzanie +
 
+
 

Minimalna wpłata


++

100 zł Możliwość nabycia części jednostki uczestnictwa


++

W zależności od oferty Biura maklerskiego. Sugerowane minimalne kwoty inwestycji to 1-2 tys zł
 

Waluta inwestycji

PLN brak konieczności inwestowania w walucie nawet w funduszach inwestujących poza Polską
 

PLN lub w walucie aktywów w indeksie (ryzyko walutowe)

Fundusze

+

9 subfunduszy na platformie inPZU.pl inwestujących na różnych rynkach na świecie w tym: 4 subfundusze papierów dłużnych 5 subfunduszy akcyjnych
 

+

Obecnie* na GPW w Warszawie zarejestrowanych jest 9 ETFów. Możliwość inwestowania w ETFy zarejestrowane w innych krajach

Dywersyfikacja

++

Możliwość alokowania jednej wpłaty w wiele subfunduszy. Przykład: minimalna wpłata 100 zł może zostać zainwestowana nawet w 9 subfunduszy. Minimalny udział inwestycji w subfunduszu (danej klasie aktywów) to 1 %
 

+

Możliwość inwestowania w różne ETFy w Polsce i zagranicą. Wymóg spełnienia minimalnej kwoty wpłaty do każdego z nabywanych ETFów

Oferta

++

 • Indywidualne portfele inwestycyjne, które Klient może tworzyć według własnych potrzeb
 • 6 modelowych portfeli
 • Produkty emerytalne: IKZE i IKE

 

+

 • Inwestycja na rachunku maklerskim
 • Możliwość założenia maklerskiego rachunku emerytalnego

Korzyści
 • Inwestowanie w gotowy „koszyk” akcji, obligacji, innych papierów
 • Jednym zleceniem można zainwestować w indeks giełdowy, bez konieczności zakupu wielu spółek
 • Proste i tanie inwestowanie, idealnie nadające się na oszczędzanie z myślą o emeryturze czy przyszłości dziecka
 • 9 subfunduszy na jednej platformie
 • Inwestowanie na różnych rynkach
 • Niskie kwoty wejścia (od 100 zł)
 • Brak opłat manipulacyjnych
 • Brak opłat za prowadzenie rejestru (rachunku)
 • Jedna z najniższych na rynku opłat za zarządzanie w funduszach inwestycyjnych (0,5%) pobierana od aktywów subfunduszu 
 • Bezpłatne zmiany alokowania środków 
 • Brak podatku przy zmianie alokowania środków
 • Quanto PLN minimalizujące ryzyko walutowe (przykład: fundusz odwzorowujący zachowanie rynku np. akcji amerykańskich powinien urosnąć tyle co rynek amerykański niezależnie czy kurs USD/PLN urósł czy spadł) 
 • Prosta dywersyfikacja –nawet przy niskich kwotach inwestycji 
 • Korzystanie z wiedzy i doświadczenia ekspertów  oraz możliwości inwestycyjnych wynikających z wysokości aktywów funduszu tworzonych przez wielu Klientów
 • Inwestowanie w gotowy „koszyk” akcji, obligacji, innych papierów
 • Jednym zleceniem można zainwestować w indeks giełdowy, bez konieczności zakupu wielu spółek
 • Instrumenty finansowe notowane na giełdzie, będące w ciągłej wycenie
 • Możliwość inwestowania w ETFy notowane na innych rynkach (poza Polską)
 • Niskie opłaty za zarządzanie
 • Teoretyczna możliwość** kompensacji zysku – strat z różnych inwestycji (PIT- 8C)
Opłaty manipulacyjne od zleceń

+

Brak opłat manipulacyjnych za nabycie, odkupienie, konwersję/zamianę nawet przy częstych zmianach alokowania wpłat i środków

Prowizja brokerska w zależności od tabeli opłat przyjętej przez dom maklerski. Należy zweryfikować minimalną opłatę wyrażoną w % i kwotowo gdyż istotne są minima nie tylko procentowe np. 0,17%, ale kwotowe np. 9 zł, które mogą być decydujące przy mniejszych kwotach inwestycji. Stąd zalecane jest składanie zleceń na 1-2 tys zł Zmiana sposobu inwestowania środków łączy się z opłatami, gdyż jest to sprzedaż i kupno kolejnego ETF. Częste zmiany alokowania portfela inwestycyjnego mogą wygenerować istotne koszty
 

Opłata za zarządzanie

+

0,5% w skali roku od aktywów zgromadzonych przez fundusz

++

W zależności od decyzji zarządzającego. W przypadku funduszy ETF notowanych na GPW w Warszawie opłaty zaczynają się od 0,15% w skali roku
 

Opłaty za prowadzenie rejestru/rachunku

+

Brak

Występują. Poziom uzależniony od oferty Biura Maklerskiego
 

Inne koszty

+

 • TER (Total Expense Ratio) podany w Prospekcie Informacyjnym dla każdego subfunduszu pasywnego

 • TER (Total Expense Ratio) podany dla każdego ETF
 • Spread transakcyjny ceny kupna i sprzedaży na GPW
   
Opodatkowanie zysku

+

19% zryczałtowany podatek odprowadzany automatycznie przez fundusz od wypłacanego dochodu przy zakończeniu inwestycji. Klient otrzymuje kwotę odkupienia pomniejszoną o podatek od dochodu i nie musi podejmować żadnych działań. Zaletą funduszu inPZU SFIO jest brak podatku przy przenoszeniu środków pomiędzy subfunduszami (tzw. zmiana alokacji, konwersja/zamiana) w ramach funduszu parasolowego. Dla inwestorów planujących częste zmiany sposobu inwestowania środków brak opodatkowania zysku przy konwersjach jest istotny, gdyż nie pomniejsza kwoty przenoszonej do nowego subfunduszu
 

Podatek opłaca Klient na podstawie PIT-8C dostarczonego przez Biuro Maklerskie. Obowiązek podatkowy powstaje każdorazowo przy zmianie sposobu inwestowania środków. Teoretyczna możliwość** kompensacji strat i zysków

Realizacja zleceń

+

 • Zlecenia składane na platformie www.inpzu.pl bez opłat
 • Cut off 16.20,zlecenia złożone do 16.20 w Dniu Wyceny są realizowane po cenie z dnia złożenia
 • Optymalizacja pod kątem Inwestora inwestującego długoterminowo i dokonującego częstych zmian alokowania środków (konwersje/zamiany)

++

 • Wymóg posiadania rachunku maklerskiego lub konta na platformie inwestycyjnej
 • Zlecenia realizowane zgodnie z harmonogramem sesji na GPW
 • Tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF notowane są na giełdzie w systemie notowań ciągłych i można nimi handlować na takich samych zasadach jak akcjami
 • Wycena w czasie bieżącym, optymalizacja pod kątem Inwestora doświadczonego  składającego zlecenia sprzedaży/kupna w ciągu  tej samej sesji
   
Zmiana wartości inwestycji

Wycena aktywów i wartości jednostek uczestnictwa danego subfunduszu obliczana jest 1 x w każdym dniu, w którym odbywa się sesja na GPW
 

Ciągle w trakcie trwania sesji na GPW w Warszawie lub giełdach zagranicznych


*data przygotowania zestawienia 11.06.2021
**wymaga potwierdzenia z doradcą podatkowym lub odpowiednim Urzędem Skarbowym