22 lipca 2014

Podpisz umowę z ekipą remontową

Remont to kosztowna inwestycja. Nie powierzaj swoich pieniędzy na „słowo honoru” nawet najuczciwszemu majstrowi. Umowa pozwoli Ci w razie czego dochodzić swoich praw i żądać poprawek. Jak zabezpieczyć swoje interesy?

Warto wiedzieć, że z osobą prywatną też można podpisać umowę, bo fachowiec wcale nie musi prowadzić działalności gospodarczej. W takim wypadku podpisujecie umowę o dzieło. Unikaj „fachowców”, którzy protestują przed podpisaniem umowy. Rzetelny majster czy ekipa nigdy Ci nie odmówi, bo umowa zabezpiecza interesy obu stron.

O tym, dlaczego warto zabezpieczyć swoje interesy umową, rozmawiamy z panią Joanną Chodowicz-Szewczuk, adwokatem z Kancelarii „Neuman i Wspólnicy” w Warszawie.

M.D.Pani Mecenas, wielu naszych czytelników stoi właśnie na progu wakacyjnych remontów. Zastanawiają się, czy warto podpisać umowę z ekipą, która go wykona? Co mogłaby Pani im doradzić?

J.C.Zdecydowanie warto podpisać umowę. Wprawdzie prawo nie wprowadza wymogu formy pisemnej, a ustne ustalenia są także wiążące, jednak zawarcie umowy na piśmie pozwoli nam uniknąć późniejszych problemów związanych chociażby z wątpliwościami co do ustalonego zakresu prac, terminu wykonania czy umówionego wynagrodzenia. W innym bowiem wypadku, w razie ewentualnego sporu, będziemy mieć duże trudności dowodowe w wykazaniu, na co faktycznie umówiliśmy się z wykonawcą. 

M.D.​Jak przygotować taką umowę? Na co zwrócić szczególną uwagę? Jakie elementy musi zawierać?

J.C.Najważniejsze jest określenie „dzieła”, czyli tego, co ma być przedmiotem prac wykonawcy, co on ma dla nas wykonać. Przy większym remoncie warto wszelkie szczegóły dotyczące zakresu prac, łącznie z materiałami, opisać szczegółowo w załączniku do umowy. Gdy korzystamy z pomocy architekta i mamy projekt prac, powinien on również być załącznikiem do umowy, z zastrzeżeniem obowiązku wykonawcy konsultowania z architektem i inwestorem wszelkich odstępstw od projektu.
Kolejny istotny element umowy to termin wykonania prac, a przy większym zakresie prac – harmonogram czasowy. Harmonogram także może być zawarty w załączniku.

Zwróćmy uwagę na płatność wynagrodzenia. Warto, aby końcowe rozliczenie nastąpiło dopiero po całkowitym zakończeniu prac i potwierdzeniu przez nas ich zgodności z umową. Ewentualna zaliczka nigdy nie powinna stanowić większości umówionego wynagrodzenia. Takie żądanie ze strony wykonawcy zawsze powinno wzbudzić naszą czujność, chociaż oczywiście zaliczki są praktykowane, np. z uwagi na konieczność zakupu materiałów.
Jeśli dostaniemy wzór umowy od wykonawcy, zwróćmy uwagę, czy nie zawiera klauzul niedozwolonych z punktu widzenia umów z konsumentem bądź zwyczajnie dla nas niekorzystnych, np. dotyczących możliwości jednostronnego podwyższenia wynagrodzenia, przedłużenia terminu, itp.

Dajemy radę: W umowie możesz zawrzeć zapis dotyczy kar umownych za nieprawidłowe wykonanie usługi, opóźnienia, usterki czy ewentualne szkody. Na przykład, gdy wykonawca zniszczy mienie, pokrywa koszty związane z jego naprawą bądź sam naprawia usterki na swój koszt. Możesz też zawrzeć zapis, niezależnie od ochrony wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego, który pozwoli Ci w razie dużych opóźnień lub wad w wykonaniu prac, wynająć inną ekipę, która skończy lub poprawi prace na koszt pierwszego wykonawcy.

M.D.​Co robić jeśli firma, która prowadzi prace w naszym domu, nie wywiązuje się z umowy?

J.C.Należy odróżnić sytuacje, gdy ekipa nie wywiązuje się z umowy na etapie jej wykonywania oraz gdy wady wynikły później, już po wykonaniu i odebraniu prac.
 
Jeżeli wykonawca nie wywiązuje się na etapie wykonywania umowy, wykonuje prace w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, to możemy wezwać go do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczyć mu odpowiedni na to termin. Możemy też odstąpić od umowy, gdy wykonawca nie zmienił sposobu wykonania umowy w wyznaczonym terminie.
Zawsze możemy też zażądać zwrotu dostarczonego przez siebie materiału i wydania częściowo wykonanego dzieła.

M.D.​A jeśli już ekipa wyszła? 

J.C.Gdy remont został wadliwie wykonany, musimy żądać usunięcia stwierdzonych wad. Wyznaczmy wtedy wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po jego upływie nie przyjmiemy naprawy. W niektórych wypadkach możemy odstąpić od umowy lub żądać obniżenia wynagrodzenia.
 
Jeśli będzie spór, zawsze możemy pójść do  sądu. A w nim spróbujmy wykazać swoje racje w oparciu o zawartą umowę.     

Dajemy radę: Jeżeli wykonawca odmówi naprawy, sprawę możesz skierować do sądu polubownego, działającego m.in. przy Państwowej Inspekcji Handlowej. Jednak wykonawca musi zgodzić się na takie postępowanie. Jeżeli odmówi, możesz skierować sprawę do sądu cywilnego.

Rozmawiała Małgorzata Dawid-Mróz

Źródła

Wzór umowy na prace budowlane: http://muratordom.pl/

Jak rozstrzygać spory z ekipą remontową? http://www.uokik.gov.pl/

Umowa z wykonawcą – 14 ważnych punktów:  http://muratordom.pl/