23 marca 2016

Jak skorzystać z programu „500 plus”?

Od kwietnia 2016 roku każda rodzina w Polsce dostanie 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko poniżej osiemnastego roku życia. To tak zwane świadczenie wychowawcze. Niektóre rodziny będą miały prawo do pieniędzy także na pierwsze dziecko. Jakie warunki trzeba spełnić, kto jeszcze dostanie świadczenia i jak wypełnić wniosek?

Na drugie i kolejne dostanie każda rodzina 

Pieniądze z programu „500+” będą wypłacane rodzicom i opiekunom, którzy wychowują przynajmniej dwójkę niepełnoletnich dzieci. O świadczenie mogą się starać nie tylko  rodzice, zarówno małżeństwa jak i pary żyjące w związkach nieformalnych, ale i osoby, które wychowują dzieci samotnie, oraz opiekunowie prawni dziecka, np. dziadkowie. 

Na drugie, trzecie, czwarte i każde kolejne dziecko przypada po 500 złotych netto miesięcznie, wypłacane aż do osiągnięcia pełnoletności. Otrzyma je każdy, kto złoży wniosek i komu te świadczenia przysługują. Nie obowiązuje żaden próg dochodowy. Ta kwota nie będzie opodatkowana i nie wlicza się jej do dochodu przy ustalaniu innych świadczeń, m.in. zasiłku rodzinnego, alimentacyjnego czy zasiłku z pomocy społecznej. 

​Kto nie otrzyma świadczenia „500+”?

Rodzic nie dostanie pieniędzy z programu „500+”, jeśli dziecko zawarło już związek małżeński. Również jeśli rodzic pracuje za granicą i pobiera tam inne świadczenia na dzieci. Niestety, nie dostanie ich też na pierwsze dziecko, chyba że są niskie dochody na osobę w rodzinie. Trzeba to będzie wykazać. 

​Kto otrzyma 500 złotych na pierwsze dziecko?

By rodzina z jednym dzieckiem otrzymała świadczenie, jej dochód nie może przekroczyć 800 zł netto na osobę miesięcznie. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne, dochód nie może przekroczyć 1200 zł na osobę miesięcznie. W tym roku przy wyliczeniach trzeba wykazać dochody za 2014 rok.

​500 zł dla rodzin po rozwodzie

Jeśli jesteś po rozwodzie, ale wraz z byłym małżonkiem sprawujecie naprzemiennie opiekę nad dziećmi, wypłata będzie podzielona między Was, proporcjonalnie do czasu opieki nad dzieckiem.

​Co zrobić, aby dostać pieniądze?

Złóż wniosek 

Aby otrzymać 500 złotych na dziecko trzeba złożyć wniosek w urzędzie gminy. Można go pobrać pod tym adresem. Urzędy zaczną je przyjmować od kwietnia. Decyzję wydadzą oraz wypłacą pieniądze w ciągu trzech miesięcy. Jeśli złożysz wniosek do końca czerwca 2016, otrzymasz wyrównanie od kwietnia. Wniosek o świadczenie z programu 500+ będziesz musiał składać co roku. 

We wniosku podaj swoje imię i nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL oraz obywatelstwo, adres i stan cywilny. Takie same dane wpisujesz dla pierwszego dziecka, dla którego chcesz otrzymać świadczenie. W osobnej rubryce wpisz dane dla kolejnych dzieci. W wypadku bliźniąt, sam musisz wybrać, które z nich wpiszesz jako pierwsze.

W kolejnej rubryce podaj imiona i nazwiska wszystkich członków rodziny, w tym dzieci wskazanych wcześniej, oraz ich numery PESEL lub numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także - jeśli chcesz otrzymać 500 zł na pierwsze dziecko - ich urzędy skarbowe. W tym wypadku, musisz też udowodnić niskie dochody, wypełniając oświadczenie o dochodach. Takie oświadczenie musi złożyć osobno każdy członek rodziny, który osiągał dochody w 2014 roku. Nie musisz składać żadnych oświadczeń, gdy chcesz dostać 500 zł na drugie lub kolejne z dzieci.

Jeśli samotnie wychowujesz dziecko, nie wpisuj do składu rodziny drugiego z rodziców!

We wniosku podaj też numer konta i nazwę banku, do którego urząd przeleje pieniądze.

​Na co wydać pieniądze z programu 500+?

Po wypłacie świadczenia możesz nim swobodnie dysponować, przeznaczyć je na bieżące potrzeby, wakacje, szkolną wyprawkę lub np. zajęcia sportowe, edukacyjne czy kulturalne dla dzieci.

Możesz też gromadzić te fundusze, jako zabezpieczenie przyszłości swojego dziecka. W przyszłym roku na jedno dziecko dostaniesz łącznie 6 000 złotych. Taka kwota wystarczy na dodatkowe ubezpieczenie na życie lub zdrowotne, polisę sportową jeśli dziecko uprawia jakiś sport lub polisę, która pozwoli Ci w przyszłości sfinansować dziecku studia lub start w dorosłe życie. 

Jeśli masz dodatkowe pytania, skorzystaj z pomocy w telefonicznej. Od 1 marca we wszystkich województwach oraz w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomione zostały infolinie poświęcone programowi 500 plus. Wykaz numerów telefonów znajdziesz pod tym adresem.