09 marca 2015

Jak bezpiecznie używać butli z gazem?

Butle z gazem to alternatywne i bardzo wydajne źródło energii. Można nimi ogrzewać pomieszczenia, wodę, używać ich do grilla. W wielu domach, które nie są podłączone do sieci gazowej, butle zasilają kuchenki. Jak bezpiecznie z nich korzystać?

Bezpieczne przechowywanie

Butle z gazem zawierają gaz płynny pod ciśnieniem kilku atmosfer, który w temperaturze pokojowej i przy ciśnieniu atmosferycznym przyjmuje postać pary. Ciśnienie butli z gazem rośnie wraz z temperaturą otoczenia. W pomieszczeniu, w którym jest powyżej 35 stopni Celsjusza, butla jest dużym zagrożeniem. Jeśli używasz jej na zewnątrz, osłoń ją przed słońcem! W przegrzanej butli ciśnienie przekracza dopuszczalne i może ją rozerwać. 

Butla musi stać stabilnie w suchym i przewiewnym miejscu, z dala od otwartych źródeł ognia, ciepła lub urządzeń elektrycznych. Bezpieczna odległość to minimum 1,5 m. Nigdy nie trzymaj butli w pomieszczeniach, w których poziom podłogi jest poniżej poziomu gruntu. W razie wycieku gaz, który jest cięższy od powietrza, zgromadzi się nisko i nie wypłynie na zewnątrz, co jest niebezpieczne. Nie przechowuj w jednym pomieszczeniu butli i materiałów łatwopalnych. Instalacje na płynny gaz mogą być tylko w niskich budynkach, maksymalnie do 4 pięter.

Dajemy radę: Jeśli w budynku jest sieć gazowa, nie używaj gazu z butli, nawet na tarasie! Gdy nie ma instalacji gazowej, możesz podłączyć maksymalnie dwie butle do 11 kg każda. Nie przechowuj też zapasowych butli, a puste natychmiast zwracaj dostawcy. Butle na gaz płynny podlegają okresowej kontroli Urzędu Dozoru Technicznego. Używaj tylko takich z ważnym terminem badania.

​Jak poprawnie podłączyć butlę?

Najlepiej skorzystaj z pomocy dostawcy lub postępuj zgodnie z jego zaleceniami. Zanim podłączysz nową butlę, sprawdź uszczelkę reduktora ciśnienia i zaworu. Jeśli guma jest spękana lub pofałdowana, trzeba ją wymienić. Skontaktuj się w tym celu z dostawcą. Nigdy nie naprawiaj butli samodzielnie!

Butle gazowe podłączaj zawsze specjalnymi elastycznymi przewodami do gazu płynnego. Muszą mieć długość co najmniej 1,5 m, a na obu końcach opaski zaciskowe. Wymieniaj je co 4 lata. 

Istotnym elementem jest reduktor ciśnienia gazu, który reguluje ciśnienie w butli odpowiednio do temperatury otoczenia. Nigdy nie otwieraj zaworu ani pokrętła reduktora, dopóki nie dokręcisz wszystkich przewodów połączeniowych. 

Dajemy radę: Zakręcaj zawór butli, gdy nie korzystasz z gazu. A gdy wyjeżdżasz na dłużej, zdemontuj reduktor i zabezpiecz dyszę zaworu nakrętką. 

​Szczelność i napełnianie butli

Jeśli nie masz pewności, że połączenie butli z kuchenką lub grzejnikiem jest szczelne, nigdy nie sprawdzaj go płomieniem. Użyj wody z mydłem lub płynem do naczyń. Spryskaj nią miejsca połączenia. Jeśli powstanie na nich piana to znaczy, że butla jest nieszczelna. Na rynku są też specjalne, niedrogie pianki do sprawdzania szczelności. Butle napełnia się w 85 proc. Zawsze korzystaj z profesjonalnych punktów. Napełnianie butli na stacjach LPG jest nielegalne i bardzo niebezpieczne. 

​Jak przewozić butle z gazem?

Zanim przewieziesz butlę, dokręć zawór i zabezpiecz jego dyszę nakrętką. Butlę przewoź zawsze pionowo, zabezpieczoną przed przewróceniem się. Nigdy nie tocz jej do samochodu. Z bagażnika, w którym jest butla, wyjmij wszystko, co może uszkodzić ją lub jej zawór. Nie wolno przewozić butli transportem publicznym, rowerem, motorem. 

Co zrobić, gdy z butli uwalnia się gaz?

  • Otwórz okna.
  • Nie włączaj żadnych urządzeń elektrycznych.
  • Nie używaj otwartego ognia, świeczek, zapałek, lamp naftowych i zgaś natychmiast wszystkie jego źródła.
  • Jak najszybciej zamknij zawór butli najmocniej jak to możliwe.
  • Odłącz butlę od instalacji. Wynieś ją z budynku i starannie przewietrz całe mieszkanie.
  • Do pozostawionej na zewnątrz butli wezwij jak najszybciej serwis dostawcy gazu, który jest jej właścicielem, lub osobę, która ma uprawnienia do naprawy urządzeń gazowych.
  • W razie dużego wycieku gazu lub pożaru, w pierwszej kolejności wyprowadź z domu mieszkańców. Natychmiast wezwij straż pożarną! Nie wracaj do budynku, stosuj się do wskazówek dyspozytora straży.